js中如何快速合并两个数组【面试题详解】

今天爱分享给大家带来js中如何快速合并两个数组【面试题详解】,希望能够帮助到大家。
(a). arrA.concat(arrB)
(b). Array.prototype.push.apply(arrA,arrB);
(c). Array.prototype.concat.apply(arrA,arrB);
(d). Array.prototype.concat.call(arrA,arrB);
(e). 数组转成字符串拼接在切割成数组, 或者是循环其中一个数组等…
性能自测对比:
Array.prototype.concat.call > Array.prototype.concat.apply > concat > Array.prototype.push.apply

人已赞赏
前端

js中数组常用的操作方法有哪些【面试题详解】

2020-12-29 17:44:19

前端

js中map 和 forEach 有何区别【面试题详解】

2020-12-29 17:45:01

'); })();